HÌNH TRÒN VÀ HÌNH VUÔNG

Một số bài xích tập.

Bạn đang xem: Hình tròn và hình vuông

Bài 1. Tính diện tích s hình tròn, biết chu vi hình tròn là 18,84cm

Giải:

Bán kính hình trụ là: 18,84 : 2 : 3,14 = 3 (cm)

Diện tích hình trụ là: 3 x 3 x 3,14 = 28,26 (cm2)

Đáp số: 28,26 cm2.

Bài 2.

Cho hình trụ tâm O và hình vuông vắn ABCD có đường chéo cánh AC = 12cm. Tính diện tích s phần tô màu.

*

Giải:

Hình vuông ABCD cũng là một hình thoi gồm hai đường chéo bằng nhau

Vậy diện tích hình vuông ABCD là: 12 x 12 : 2 = 72 (cm2)

Diện tích hình vuông vắn AMOQ là: 72 : 4 = 18

Ta thấy diện tích hình vuông vắn AMOQ chính là tích của nhị cạnh OM x OQ

Vậy diện tích hình tròn là: 18 x 3,14 = 56,52 (cm2)

Diện tích phần tô đậm là: 72 – 56,52 = 15,48 (cm2)

Đáp số: 15,48 cm2

Bài 3. Cho hình vuông ABCD tất cả bốn đỉnh ở trên hình tròn tâm O, bán kính 3cm. Kiếm tìm tỉ số tỷ lệ của diện tích hình tròn trụ và diện tích hình vuông đó.

*

Giải:

Diện tích hình tròn trụ là: 3 x 3 x 3,14 = 28,26 (cm2)

Độ dài đường chéo cánh AC là: 3 x 2 = 6 (cm)

Diện tích hình vuông là: 6 x 6 = 36 (cm2)

Tỉ số phần trăm của diện tích hình trụ và diện tích hình vuông vắn là:

28,26 : 36 x 100% = 78,5 (%)

Đáp số: 78,5 %.

Bài 4. Cho hình vuông ABCD và hình trụ tâm O có đường kính bằng độ lâu năm cạnh hình vuông. Tra cứu tỉ tỷ lệ của diện tích hình trụ và diện tích hình vuông đó.

*

Giải:

Diện tích hình tròn tâm O bán kính r là: r x r x 3,14

Ta có: AB = r x 2

Diện tích hình vuông vắn ABCD là: r x 2 x r x 2 = r x r x 4

Tỉ số diện tích hình tròn trụ và hình vuông vắn là:

*
Bài 5. Hình vuông ABCD gồm 4 đỉnh nằm trên hình trụ tâm O. Tìm kiếm tỉ số phần trăm của diện tích s phần sơn màu và mặc tích hình vuông ABCD.

*

Giải:

*

Coi phân phối kính hình trụ là 1cm thì độ nhiều năm đường chéo BD = AC = 2cm

Diện tích hình trụ là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)

Diện tích hình vuông vắn là: 2 x 2 : 2 = 2 (cm2)

Diện tích phần sơn màu: 3,14 – 2 = 1,14 (cm2)

Tỉ số phần trăm diện tích phần sơn màu và ăn diện tích hình vuông vắn là:

1,14 : 2 = 57 (%)

Bài 6. Hình vẽ có hai hình vuông vắn và một hình tròn. Tra cứu tỉ số phần trăm của diện tích hình vuông MNPQ và hình vuông vắn ABCD.

Xem thêm: Những Điều Cần Biết Về Vòng Tay Đá Sapphire Xanh Chuối Mài Giác 9,5 Ly

*

Giải:

*

Coi cung cấp kính hình trụ là 1cm thì độ dài hai đường chéo MP và NQ của hình vuông vắn MNPQ là 2cm.

Diện tích hình vuông MNPQ là: 2 x 2 : 2 = 2 (cm2)

Độ lâu năm cạnh hình vuông ABCD chủ yếu bằng 2 lần bán kính hình tròn

=> Độ dài cạnh hình vuông là 2cm

Diện tích hình vuông ABCD là: 2 x 2 = 4 (cm2)

Tỉ số diện tích hình vuông vắn MNPQ và hình vuông vắn ABCD là: 2 : 4 = 1/2

Bài 7. Hình vẽ bên bao gồm hai hình trụ và một hình vuông. Tìm tỉ số tỷ lệ của diện tích hình tròn nhỏ nhắn và hình trụ lớn.

*

Giải:

*

Coi bán kính hình tròn nhỏ xíu là 1cm.

Diện tích hình tròn nhỏ bé là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)

Cạnh hình vuông là 2cm

Diện tích hình vuông là: 2 x 2 = 4 (cm2)

Ta thấy diện tích tam giác AOB = 1/4 diện tích hình vuông vắn ABCD

Diện tích tam giác AOB là: 4 : 4 = 1 (cm2)

=> OA x OB : 2 = 1

=> OA x OB = 1 x 2 = 2

Diện tích hình tròn lớn là: 2 x 2 x 3,14 = 12,56 (cm2)

Tỉ số xác suất diện tích hình tròn bé bỏng và diện tích hình tròn trụ lớn là:

3,14 : 12,56 = 25 (%)

Bài 8. Hình vẽ bên gồm hình chữ nhật với hai phần hình trụ (2) cùng (3). Từng phần hình tròn là ¼ hình trụ tâm D và vai trung phong C; bán kính DA với CB. Tra cứu tỉ số tỷ lệ của diện tích (1) và diện tích hình chữ nhật.

*

Giải:

Coi bán kính hình trụ là 1cm ta có:

Tổng diện tích hình (2) và hình (3) chính bởi ½ diện tích hình tròn trụ bán kính 1cm. Vậy diện tích hình (2) với hình (3) là:

(1 x 1 x 3,14) : 2 = 1,57 (cm2)

Hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều rộng lớn là 1cm, chiều nhiều năm là 2cm. Vậy diện tích hình chữ nhật ABCD là: 1 x 2 = 2 (cm2)

Diện tích hình (1) là: 2 - 1,57 = 0,43 (cm2)

Tỉ số xác suất diện tích (1) và hình chữ nhật ABCD là:

0,43 : 2 = 21,5 (%)

Bài tập tự luyện.

Bài 1. Tính diện tích hình tròn trụ biết chu vi hình trụ là:

a) C = 9,42dm

b) C = 15,7m

c) C = 20,096cm

Bài 2. Cho hình vuông vắn ABCD có cạnh 4cm. Trong hình vuông có tứ nửa hình tròn bằng nhau và giảm nhau tạo thành thành bông hoa tư cánh. Tính diện tích bông hoa đó.

*

Bài 3. Cho hai hình tròn: hình tròn trụ tâm E có 2 lần bán kính AO và hình tròn tâm O có đường kính AB.

a) Chu vi hình tròn trụ lớn gấp bao nhiêu lần hình tròn bé.

b) Diện tích hình tròn trụ lớn gấp bao nhiêu lần hình trón bé.

*

Bài 4. Cho hình chữ nhật ABCD bao gồm cạnh 4cm. Hai hình trụ tâm A và vai trung phong C cùng có nửa đường kính 4cm. Tính diện tích s phần sơn màu.

*

Bài 5. Cho hình chữ nhật ABCD bao gồm AD = 5cm. Hai cung tròn trọng tâm D và trung tâm C có cùng nửa đường kính r = domain authority = CB giảm cạnh DC trên G và E.

a) So sánh diện tích phần 1 cùng phần 2, biết diện tích s hình chữ nhật bằng nửa diện tích hình trụ tâm D, bán kính r.